Z dniem 29 lutego 2016

Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej

uległo likwidacji.

Kompetencje Centrum przejął Instytut Badań Stosowanych PW

Uczelniane Centrum Badawcze Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej jest wydzieloną samodzielną jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia interdyscyplinarnej działalności naukowo-badawczej usługowej i szkoleniowej. Powołane w roku 1997 Centrum miało swoje korzenie w Programie Priorytetowym "Energetyka i Ochrona Środowiska", który przez kilka lat (od 1993) koordynował i oceniał prace wielu zespołów badawczych o tematyce mniej lub bardziej związanej z Energetyką i Środowiskiem.

W Centrum działa powoływana przez Rektora Rada Naukowa do której miedzy innymi należy: określanie kierunków działalności oraz ocena jakościowa wykonywanych prac. W realizowanych pracach zatrudniani są wysokiej klasy specjaliści z różnych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Mają oni do swojej dyspozycji nowoczesną aparaturę pomiarową zgromadzoną w licznych laboratoriach naszej Uczelni.

Tematykę prac prowadzonych w Centrum można przypisać do siedmiu obszarów:

  1. Algorytmy i metody informatycznego wspomagania eksploatacji w elektrowniach i elektrociepłowniach.
  2. Sterowanie instalacji energetycznych z wykorzystaniem sieci neuronowych
  3. Integracja systemów informatycznych
  4. Racjonalizacja użytkowania mocy i ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych.
  5. Podnoszenie sprawności i ograniczanie emisji zanieczyszczeń w ciepłowniach miejskich
  6. Audyty energetyczne
  7. Programy rozwoju systemów energetycznych

Wprowadzenie w elektrowniach i elektrociepłowniach systemów cyfrowego sterowania stworzyło nową jakość w zakresie kontroli i wspomagania eksploatacji. W Centrum opracowano i wdrożono w kilku krajowych zakładach szereg algorytmów pozwalających monitorować w układzie on line miedzy innymi naprężenia w grubościennych elementach kotłów i turbin, koszty rozruchów bloku, poprawność pomiarów itp. Wdrożono też system do optymalizacji rozkładu obciążeń w elektrociepłowni.

Od kilku lat prowadzone są w Centrum prace nad zaawansowanymi algorytmami sterowania. Między innymi opracowano i wdrożono algorytmy sterowania kotła parowego wykorzystujące sieci neuronowe, a pozwalające na prowadzeniu ruchu kotła przy zachowaniu dozwolonego poziomu emisji NOx oraz maksymalnej dla danego obciążenia sprawności.

W wielu elektrowniach i elektrociepłowniach dla różnych elementów instalacji zostały wprowadzone systemy sterowania różnych producentów. Stwarzało to znaczne ograniczenia w udostępnianiu, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o procesie. W Centrum opracowano metodę integracji różnorodnych przemysłowych systemów informatycznych (DCS) z ogólnozakładowym systemem informatycznym.

Za prace nad Kompleksowym Systemem Kontroli Eksploatacji autorzy w 1996 roku otrzymali nagrodę Siemensa. We wdrożeniach opracowanych algorytmów i systemów Centrum ściśle współpracuje z firmą Transation Technologies S.A.

 Istotnym obszarem działania Centrum jest obszar miejskiego ciepłownictwa, ogrzewnictwa, a szczególnie procesy racjonalizujące użytkowania mocy i ciepła. Tak wiec, z uwagi na interdyscyplinarny charakter Centrum, w zakres prowadzonych prac wchodzą: zagadnienia procesowe, zachodzące w elektrociepłowniach, ciepłowniach, czy źródłach mniejszych mocy, cieplno - hydrauliczna problematyka sieciowa a szczególnie symulacje numeryczne procesów hydraulicznych, metodyki wyznaczania strat ciepła i mocy w sieciach badania fizykalne z zastosowaniem technik termowizyjnych czy ultradźwiękowych pomiarów bezinwazyjnych lub dynamicznych metod impulsowych.
 Osobną grupę prac stanowią zlecenia dotyczące wdrożenia metod podnoszących sprawności energetyczne ciepłowni węglowych oraz metod ograniczania emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. Tematyka ta będąca kontynuacją badań wcześniejszych wdrożeń jest stale aktualna z uwagi na dalszy znaczący udział węgla w zasilaniu komunalnych źródeł średnich mocy.
 Poprawa efektywności produkcji i racjonalizacja zużycia energii należy do jednego z najważniejszych zagadnień, które są rozwiązywane w Centrum. Nasi eksperci biorą udział w projektach międzynarodowych współpracując miedzy innymi z ECCJ (Japońskie Centrum Poszanowania Energii ) oraz COWI A/S Consulting and Planners z Danii.
 Audyty energetyczne wykonywane zgodnie ze standardami określonymi w "Ustawie Termomodernizacyjnej" są również naszą specjalnością. W tych biorą udział również studenci, dla których jest to dobra praktyka pozwalająca skonfrontować swoje umiejętności z potrzebami rynku. Nasi pracownicy nie tylko są audytorami energetycznymi autoryzowanymi przez Krajowa Agencję Poszanowania Energii, ale mieli duży udział w przygotowaniu kadry audytorów w Polsce.
 Z prac o charakterze planistycznym i studialnym, Centrum, podobnie jak wiele innych firm konsultingowych, bierze udział w wykonywaniu założeń i planów zaopatrzenia w energię i ciepło gmin, stosując procedury przewidziane w ustawie "Prawo energetyczne" .
 Z uwagi na duże możliwości w powoływaniu mieszanych zespołów eksperckich, Centrum ma możliwości wykonywania złożonych prac studialno - koncepcyjnych zawierające wstępne czy szczegółowe analizy ekonomiczne wykonywane w ujęciach wariantowych z wyborem najbardziej racjonalnych scenariuszy inwestycyjno- rozwojowych. Stwierdzenie to dotyczy aktualnego obecnie problemu wprowadzania w miejskich środkach ciepła małych i średnich mocy układów skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
 Od roku 1997 wydane zostały 4 Zeszyty Naukowe, w których opublikowane zostały artykuły obejmujące prace i projekty prowadzone w Centrum.

Wykaz prac zrealizowanych w Centrum;

Dyrektor
prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski

Biuro Centrum
 e-mail: eios@itc.pw.edu.pl
 tel. 22 234 7052
 fax. 22 234 7164

Pełnomocnik Kwestora
 Anna Kazimierczak - Żak
 tel. 22 234 7052

Pracownicy Centrum:

prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski
 e-mail: jlew@itc.pw.edu.pl
 tel. 22 234 5293

prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda
 e-mail badyda@itc.pw.edu.pl
 tel. 22 234 5281

dr inż. Wojciech Bujalski
 e-mail: bujalski@itc.pw.edu.pl
 tel. 22 234 5213

dr inż. Maciej Chorzelski
 e-mail: maciej.chorzelski@is.pw.edu.pl
 tel. 22 234 7288

dr inż. Wiesław Szadkowski
 e-mail: wieslaw.szadkowski@is.pw.edu.pl
 tel. 22 234 5310

prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Świrski
 e-mail: swirski@itc.pw.edu.pl
 tel. 22 234 5214

 prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga
 e-mail: krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl
 tel. 22 234 5310
 tel. 22 825 83 76
 kom. 501-61-34-69

 dr inż. Małgorzata Kwestarz
 e-mail: malgorzata.kwestarz@is.pw.edu.pl
 tel. 22 234 7506
 kom. 502-27-42-41